صبح زاگرس
دانا
21. بهمن 1396 - 8:32
بانوان فرهیخته استان کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت 22 بهمن سالرزو پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیانیه ای را صادر کردند و گفتند اگرمطالباتی داریم درون یک خانواده هستیم وهرگزاجازه ی حضوریک مشت شیطان پلید و وسوسه گر را نخواهیم داد.

بیانیه ی جمعیت بانوان فرهیخته ی استان کهگیلویه و بویراحمد گرامیداشت22بهمن وشرکت درراهپیمایی به این شرح است:

 

"والفجر  ولیال عشر "

چهلمین سال روز وسی نهمین سالگردپیروزی انقلاب اسلامی رادرحالی قدم درآن می گذا ریم که دشمنان ماهم مانندگذشته باترفندهای مختلف قصددارندنظام جمهوری اسلامی رامیدان تاخت وتازتفکرات منفور وپوسیده ی خودقراردهندولی غافل ازهوشیاری مردم قدرشناس ایران هستتد.
اگرمطالباتی داریم درون یک خانواده هستیم وهرگزاجازه ی حضوریک مشت شیطان پلیدووسوسه گررانخواهیم داد.
ضامن هم پیمانی وپشتیبانی ازولایت فقیه رادرروز22 بهمن باشرکت درراهپیمایی  جمعیت بانوان فرهیخته  وحضورعظیم مردم به دژخیمان  صهیونیست ومنافقین و...نشان خواهیم داد.

دشمنان کوردل بدانندکه هرگز باجنگ سخت و جنگ نرم نمی توانندبراراده ی خداجویانه ی مردم مسلمان  ماخدشه ای واردکنند.چون شهدای مابرای مبارزه بانفس اماره خون سرخ خودرانثارکردندوزنان مسلمان حامی وپشتیبان آنان بودندوهستندودراین برهه اززمان هم صحنه رابرای دشمن خالی نمی گذارند وباقدمهایشان  حمایت خودرااعلام می کنند.
حضورداریم وحمایت می کنیم ازخون شهداوپیروزی انقلاب اسلامی وولایت فقیه در22 بهمن  1396.

"جمعیت بانوان فرهیخته ی سازمان تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد

دیدگاه شما

نظرسنجی

ایل بانو تنها سایت تخصصی زنان در استان را چگونه ازیابی می کنید؟

تازه ترین مطالب